Governing Body (GB)

Governing Body (GB)

Description Position in GB
Sri Braja Kishore Goswami President, G.B.
Dr. Suchismita Sanyal Secretary, G.B.
Sri Ratanesh Misra State Govt. Nominee
Sri Pranab Kumar Ghosh State Govt. Nominee
Dr. Subhasis Mukherjee K.U. Nominee
Smt. Baijayanti Ghosh K.U. Nominee
Dr. Gopa Bhattacharyya Teaching Representative
Sri Kinkar Mondal Teaching Representative
Sri Upendra Kumar Roy Non-Teaching Representative
Sri Debasish Pramanick Donor Member